Calendar
Title and navigation
Title and navigation
May 2024
May 2024
 SMTWTFS
182829301234
19567891011
2012131415161718
2119202122232425
222627282930311
232345678

Trygghet och säkerhet på Ulvön

Säkerhetssituationen i Ulvöhamn

Kommunfullmäktige 2013-04-29 § 80:

Sammanfattning av ärendet
Föreligger Samhällbyggnadsnämndens § 15/2013 vari nämnden behandlat skrivelse
från Ulvö kapellag angående trygghet och säkerhet på Ulvön efter ett antal incidenter
på ön. Kapellaget börjar bli bekymmersam framförallt inför den intensiva turistsäsongen
juni-augusti, när antalet människor som vistas på Ulvön ökar från 50 till uppskattningsvis
mellan 500 och 3.000 personer, med en absolut topp under den årliga
regattan. Under perioden 15 juni-15 augusti beräknas 100 000 personer vistas på eller
passera Ulvöhamn, boende inräknade. De resurser som utvecklas för boendes och besökandes
trygghet måste anpassas till denna situation.


Handläggning
Samhällsbyggnadsförvaltningens Brand- och säkerhetsavdelning har behandlat ärendet
i skrivelse daterad den 27 december 2012 och som föreligger vid samhällsbyggnadsnämndens
behandling.
Även Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och lämnat råd både gällande den operativa
förmågan men även gällande den enskildes ansvar.
Brand- och säkerhetsavdelningen har även gjort en förenklad riskanalys gällande trygghet och säkerhet utifrån ”lagen om skydd mot olyckor” (2003:778) där räddningschefen gör den bedömningen att förmågan för räddningsvärnet behöver ökas avseende både utbildning och utrustning.
Brand- och säkerhetsavdelningen har även samrått med Landstinget Västernorrland beträffande ansvarsbiten gällande Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och den tydliga
gränsdragningen gällande ansvarsbiten mellan kommun och landsting. I riskanalysen finns även en kostnadsbild för den ökade förmågan för räddningsvärnet på Ulvön.

· Uppstartskostnader 425 000 kronor
· Personal/utbildningskostnader 162 000 kronor/år
· Investeringskostnader 5 800 000 kronor
· Kapitalkostnader 950 000 kronor/år

Detta är kostnader som inte finns i samhällsbyggnadsnämndens befintliga budget, om man inte ska göra omfördelningar inom befintlig utryckningsorganisation.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
För att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) om likvärdigt skydd har samhällsbyggnadsnämnden, under § 15/2013 beslutat ställa sig bakom förslaget från brand- och säkerhetsavdelningen och de åtgärder som behöver vidtas.

Samhällsbyggnadsnämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att samhällsbyggnadsnämnden
tillförs ett uppstartsbidrag på 425 000 kronor för 2013.

För att täcka personal- och utbildningskostnader har nämnden uppdragit till räddningschefen att genomföra en omfördelning i budgeten från interna utbildningskostnader samt personalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare beslutat att investeringskostnader för nytt/begagnat fordon samt pump för brandsläckning, totalt gällande 5,8 miljoner kronor samt ökade kapitalkostnader på 950 000 kronor hanteras i investeringsbudget och driftbudget för 2014.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det ekonomiska läget samt kommunens rutiner för hantering av tillkommande kostnader under löpande budgetår principiellt inte medger tilläggsanalag varför ett avslag föreslås på framställan om ett uppstarts-bidrag på 425 000 kronor för 2013. Kostnaden bör behandlas inom nämndens befintliga budget genom omprioriteringar.

Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 21 mars 2013.
Arbetsutskottets § 56/2013.
Kommunstyrelsens § 58/2013.

Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Ingrid Ågren (SPI) bifall till
samhällsbyggnadsnämndens framställan.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på de framförda förslagen och finner bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår framställan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag
för ett uppstartsbidrag på 425 000 kronor.

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att hantera kostnaderna
inom nämndens befintliga budget genom omprioriteringar.

Se även:


Kapellagets skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden 2012
Samhällsbyggnadsnämndens svar på kapellagets skrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 80

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet inom Örnsköldsviks kommun 2012-2015

Kommunens beslut ang Handlingsprogram för trygghet och säkerhet inom Öernskölkdsviks kommun 2012-2015


För att kunna öppna och läsa PDF-dokument behöver du Acrobat Reader. 
Programmet är gratis och du laddar ned det här: Acrobat Reader